Hotline: +84 909 393 329
+84 903 693 301

Mẫu đăng ký

News

FROM ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM


Form Đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam:
- Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền
- Tờ khai đăng ký: theo mẫu Tờ khai đăng ký

News

FROM ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH


Form Đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích ở Việt Nam:
- Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền
- Tờ khai đăng ký: theo mẫu Tờ khai đăng ký

News

ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH Ở VIỆT NAM


Form đăng ký mã số mã vạch ở Việt Nam:
- 02 Bảng đăng ký: theo mẫu Mau dang ky
- 02 Danh mục sản phẩm: theo mẫu Danh muc san pham
- 01 Giấy ủy quyền: theo mẫu...

News

Form đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam

Mẫu đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam:
- Giấy ủy quyền: theo mẫu Giay uy quyen
- Tờ khai: theo mẫu To khai nhan hieu

News

Form đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam

Mẫu đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam:
- Giấy ủy quyền: theo mẫu Giay uy quyen
- Tờ khai đăng ký: theo mẫu To khai KDCN

News

Form đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích ở Việt Nam

Form đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích ở Việt Nam:
- Giấy ủy quyền: theo mẫu Giay uy quyen
- Tờ khai đăng ký: theo mẫu To khai SC/GPHI

partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis partner GSsis